papusza

Powstanie Oddziału


Związek Literatów Polskich ma swój Oddział w Gorzowie. Zarząd Główny Związku Literatów Polskich na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 paĽdziernika, uwględniając wolę mieszkających w Gorzowie członków ZLP, w liczbie odpowiadającej wymogom statutowym i aktywność miejscowego środowiska pisarskiego, powołał w Gorzowie samodzielny Oddział Związku. Dotychczas pisarze gorzowscy należeli do Oddziału w Zielonej Górze, co utrudniało im na co dzieñ uczestnictwo w pracach tej organizacji. Secesja nie była w żadnym wypadku spowodowana jakimikolwiek animozjami na styku miast rywalizujących o prymat w województwie. Pisarze gorzowscy liczą na dalszą współpracę, wymianę doświadczeń i zainteresowanie swoją twórczością zielonogórskich kolegów oraz mediów i instytucji upowszechniania kultury.


W poniedziałek 13 grudnia, po spotkaniu z redakcją wychodzącego co pół roku (podobno w 2005 będzie wychodziło co kwartał) w Zielonej Górze Lubuskiego Pisma Literacko-Artystycznego „Pro Libris”, odbyło się walne zebranie członków ZLP, którzy podpisali deklarację woli powołania Oddziału ZLP w Gorzowie. Wybrano po raz pierwszy Zarząd Oddziału, w skład którego weszli: Ireneusz Krzysztof Szmidt - prezes, oraz Tadeusz Szyfer i Kazimierz Furman. Komisję rewizyjną stanowić będą Barbara Trawiñska i Jerzy Gąsiorek.
W sobotę 18 grudnia nastąpiło oficjalne powołanie Oddziału Związku Literatów Polskich w Gorzowie z udziałem prezesa Zarządu Głównego - Marka Wawrzkiewicza. Do udziału w tej galowej imprezie zostali także zaproszeni przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych miasta Gorzowa i województwa lubuskiego.
Podczas tego spotkania odbyła się uroczystość jubileuszowa nestora gorzowskich pisarzy - Witolda NiedĄwieckiego połączona z prezentacją najnowszej jego książki pt. „Sodoma, czyli apokryfy Starego Testamentu”, która w tym dniu zeszła z maszyn drukarskich. Uczestnicy gali otrzymali także pachnący farbą drukarską, najnowszy numer 11/12 gorzowskiego pisma literackiego „Pegaz Lubuski”.